SUPPORT SERVICES

บริการสื่อและอุปกรณ์สนับสนุนความสำเร็จของคุณ

บริการสื่อและอุปกรณ์สนับสนุนความสำเร็จของคุณ

We also provide the support services to ease your successful exhibiting experience.

  • Photography & VDO production
  • Model, MC, mascot, and staff hiring
  • Design and production of leaflet, brochure, signage, roll-up stand and so on
  • Rental of furniture and electrical appliances for exhibition

ทางบริษัทฯ มีบริการเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้งานออกบูธแสดงสินค้าของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • การถ่ายภาพนิ่ง การจัดทำวิดีโอพรีเซ็นเตชั่น
  • จัดหานางแบบ พิธีกร พริตตี้ แมสคอต ทีมงานชั่วคราว
  • ออกแบบและผลิตสื่อโบรชัวร์ หรือแผ่นป้ายต่างๆ
  • การเช่าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับใช้งานในบูธ